Wydawanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

A A A

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia  25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 nr 69 poz. 367),
 • Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/54/11 z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
 • W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu,
 • Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP lub kserokopię dokumentu poświadczającego nadanie NIP i REGON,
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych,
 • W przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • Dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka,
 • W przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • Dowód dokonania opłaty za wpis do Rejestru lub składa jego kopię.

OPŁATY:

 • Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami w sprawie wysokości  minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • Gmina jest zwolniona za wpis do rejestru.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW:

 • ZŁOŻENIE: Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, ul. 1 Maja 16, pok. 405
 • ODBIÓR: Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, ul. 1 Maja 16, pok. 405

TERMIN ODPOWIEDZI:  

 • W ciągu miesiąca

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 • Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sochaczewa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Szczegółowe pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania zawiera każda wydana decyzja

UWAGI:

 • Wpisu do rejestru dokonuje się na czas nieokreślony.
 • W przypadku nie spełniania wymogów lokalowych następuje odmowa w formie decyzji administracyjnej.

ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY:Zwiń  rejestr zmian

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
do pobrania
Plik PSZ-06-01.doc
Plik Załącznik 2 G1-PSZ-06 - wniosek.doc