Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Rekrutacja - Szkoły Podstawowe

A A A

Rekrutacja do klas pierwszych szkól podstawowych  od 03.04.2017r.

 

Zasady oraz harmonogramrekrutacji znajdują się na stronie internetowej:

  www.sochaczew.podstawowe.vnabor.pl

 

Zgodnie z zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się  dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018 brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

 Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Kandydat zamieszkujący poza obwodem szkoły na terenie Gminy Miasto Sochaczew

32

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole lub do przedszkola usytuowanego w obwodzie szkoły

16

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

Kandydat niezamieszkujący na terenie Gminy Miasto Sochaczew, którego rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej

8

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

Kandydat niezamieszkujący na terenie Gminy Miasto Sochaczew, dla rodziców którego lokalizacja szkoły jest korzystna ze względu na miejsce pracy rodzica

4

Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców)

Kandydat niezamieszkujący na terenie Gminy Miasto Sochaczew, wychowywany przez jednego rodzica

2

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Kandydat niezamieszkujący na terenie Gminy Miasto Sochaczew, wychowujący się w rodzinie wielodzietnej

1

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

 

 
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>