Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    
Służby ratunkowe i techniczne
Bezpieczeństwo publiczne
Imprezy i zgromadzenia
Ochrona Środowiska

Program Ochrony Środowiska

A A A

Zasady ochrony środowiska wymuszają zachowanie kompleksowego, a jednocześnie sektorowego podejścia do tego tematu. Miasto nie jest układem zamkniętym, a poszczególne elementy środowiska zachowują ciągłość bez względu na jego granice terytorialne.

 

Gmina Miasto Sochaczew od wielu lat systematycznie prowadzi prace związane z ograniczeniem negatywnego wpływu jej funkcjonowania na środowisko.

 

Główne kierunki działania dotyczą:

 

1. w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczaniem, w tym ograniczenia emisji substancji zanieczyszczających do powietrza

 

a) modernizacji kotłowni eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo  Energetyki Cieplnej spółkę z o.o. w Sochaczewie,  kotłownie węglowe zastąpione zostały kotłowniami opalanymi olejem opałowym lekkim, a obecnie gazem ziemnym,

b) rozbudowy sieci ciepłowniczej przez Przedsiębiorstwo  Energetyki Cieplnej spółkę z o.o. w Sochaczewie, co przyczynia się  do likwidacji źródeł tzw. „niskiej emisji”,

c) przebudowy i remontów dróg miejskich, co przyczynia się do  poprawy płynności ruchu środków transportu,

d) wymiany taboru samochodowego, w tym w szczególności zakup nowych autobusów, eksploatowanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, charakteryzujących się niską emisją substancji zanieczyszczających w spalinach,

e)  wykonywania przez miasto termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, co przyczynia się do ograniczenia zużycia energii cieplnej,

 

2. w zakresie ochrony wód, w tym ograniczenia bądź wyeliminowania  wprowadzania nieoczyszczonych bądź niewystarczająco oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi

 

a) budowy kanalizacji sanitarnej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew spółkę z o.o. w Sochaczewie, co umożliwi odprowadzanie ścieków bytowych do miejskiej oczyszczalni ścieków, gdzie zostaną poddane oczyszczeniu,

b) modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków realizowanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew spółkę z o.o. w Sochaczewie, która wpłynie na poprawę jakości odprowadzanych po oczyszczeniu ścieków do rzeki Utraty,

c) budowy przez miasto kanalizacji deszczowej oraz wyposażanie tych instalacji w  urządzenia oczyszczające typu piaskowniki i separatory, co wpływa na poprawę jakości wód  opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi,

d) systematycznego prowadzenia przez miasto monitoringu w zakresie jakości wód opadowych i roztopowych, odprowadzanych wylotami kanalizacji deszczowej do wód lub do ziemi,

e) systematycznego prowadzenie przez miasto konserwacji kanalizacji deszczowej i jej wylotów,

f) systematycznego prowadzenia przez miasto czyszczenia i udrażniania rowów melioracyjnych,

 

3. w zakresie gospodarki odpadami

 

a) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych, w tym w szczególności zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków,

b) prowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie posesji prywatnych,

 

4. w zakresie ochrony przyrody

 

a) objęcie na terenie miasta szczególną ochroną pomnikową następujących drzew i obiektów:

- dębu szypułkowego w Parku I.W. Garbolewskiego przy ul. Głowackiego, obwód pnia 506 cm, wysokość ok. 22 m,

- dębu szypułkowego przy ul. Boryszewskiej, obwód pnia 330 cm, wysokość ok. 22 m,

- dębu szypułkowego przy ul. Grunwaldzkiej, obwód pnia 470 cm, wysokość ok.16 m,

- klonu pospolitego na terenie Cmentarza Rzymsko-Katolickiego przy ul. Traugutta,

obwód pnia 235 cm, wysokość ok. 20 m,

-  alei lipowej przy trasie Sochaczew – Żelazowa Wola, przy ul. Chopina. Aleja ta wpisana jest również do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

b) objęcie szczególną ochroną ze względu na dużą wartość przyrodniczą i kulturową obiektów wpisanych do  Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

- zespołu dworsko – parkowego Chodaków,

- parku Gawłów,

- parku im. I. W. Garbolewskiego,

- parku „Podzamcze”,

c) prowadzenia przez  miasto prac związanych z pielęgnacją zieleni niskiej i drzew,  wykonywaniem wycinki drzew chorych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi, mienia i ruchu drogowego, wykonywaniem nasadzeń „nowych” drzew i krzewów,

 

5. w zakresie edukacji

 

a)  organizowania imprez o charakterze ekologicznym np. „Dzień ziemi”,

b) współudział miasta w konkurach i imprezach o charakterze ekologicznym organizowanych przez miejskie placówki oświaty, kultury i sportu.

 

Gmina Miasto Sochaczew ma opracowany „Program ochrony środowiska” oraz Jego „Aktualizację…” Dokumenty te w sposób szczegółowy opisują strategię działania miasta w zakresie ochrony środowiska.  

 
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>