Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Gospodarka przestrzenna

A A A

obwieszczenie wydana decyzja budowa elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4kV oświetlenia ulicznego ul. Polna 

                      Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 1. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę sieci gazowej ul. Rozlazłowska
 2. zawiadomienie - wszczęcie postępowania na budowę sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego w ulicach: Jana Kochanowskiego, Bolesława Leśmiana i gen. Mariana Langiewicza w Sochaczewie
 3. zawiadomienie - o zapoznaniu z aktami sprawy - budowa kanalizacji sanitarnej obr. Boryszew ZWiK
 4. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego w pasach drogowych ul. Jana Brzechwy oraz ul. Kubusia Puchatka
 5. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Piaszczystej
 6. obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę kablowej sieci energetycznej w obrębie Wypalenisko w Sochaczewie
 7. obwieszczenie wydana decyzja budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Fr. Chopina na odcinku od przejazdu kolejowego do Ronda Jana Pawła II
 8. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego w pasach drogowych ul. Wspólnej, Bolesława Krzywoustego i Żniwnej
 9. zawiadomienie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Działkowej w Sochaczewie
 10. zawiadomienie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Stanisława Wyspiańskiego w Sochaczewie
 11. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Jedwabniczej
 12. obwieszczenie wydana decyzja budowa kanalizacji sanitarnej obr. Boryszew ZWiK
 13. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - oświetlenie ul. Polna - Gmina Miasto Sochaczew
 14. zawiadomienie - o zapoznaniu z aktami sprawy - budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej i sieci nn w obr. Sochaczew za Bzurą
 15. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania; budowa sieci wodociągowej rozdzielczej - przejście pod rzeką Bzurą w obrębie Chodaków
 16. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 - dz. nr 1500/4 ul. Łowicka
 17. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - budowa sieci elektroenergetycznej i oświetlenie uliczne obr. Wypalenisko i Chodaków PGE
 18. zawiadomienie - o zapoznaniu z aktami sprawy - oświetlenie uliczne ul. Piaszczysta GM
 19. zawiadomienie - zapoznanie z aktami sprawy; budowa drogi o nawierzchni asfaltowej ulicy Wspólnej w Sochaczewie
 20. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego w ul. Jana Kochanowskiego ul. Bolesława Leśmiana ul. gen. Mariana Langiewicza w Sochaczewie
 21. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej w Sochaczewie
 22. Obwieszczenie - zawiadomienie o zebranym materiale; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Jana Brzechwy oraz ul. Kubusia Puchatka w Sochaczewie
 23. Obwieszczenie - zapoznanie z aktami sprawy; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Jedwabniczej w Sochaczewie
 24. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy oświetlenia ulicznego w ul. Wyspiańskiego w Sochaczewie
 25. wydana decyzja - budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej i sieci nn w obr. Sochaczew za Bzurą
 26. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania; budowa sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego w pasach drogowych ul. Siewnej, ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Topolowej w Sochaczewie
 27. zawiadomienie - o zapoznaniu z aktami sprawy - oświetlenie uliczne ul. Polna GM
 28. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Jana Kochanowskiego ul. Bolesława Leśmiana i ul. gen. Mariana Langiewicza w Sochaczewie
 29. zawiadomienie - o zapoznaniu z aktami sprawy - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej - ul. Łowicka - P4 Sp. z o.o.
 30. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - budowa sieci gazowej w ul. Botanicznej i na działkach położonych przy ul. M. J. Piłsudskiego
 31. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Kolejowej w Sochaczewie
 32. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Stanisława Wyspiańskiego w Sochaczewie
 33. obwieszczenie wydana decyzja budowa elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4kV oświetlenia ulicznego ul. Piaszczysta
 34. zawiadomienie - o zapoznaniu z aktami sprawy - budowa oświetlenia ulicznego - ul. Wspólna, Krzywoustego i Żniwna
 35. obwieszczenie - wszczęcie postepowania na budowę sieci gazowej w ul. Litewskiej w Sochaczewie
 36. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy oświetlenia w ul. Działkowej w Sochaczewie
 37. obwieszczenie wydana decyzja budowa elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4kV oświetlenia ulicznego ul. Polna
 38. Obwieszczenie - wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy drogi o nawierzchni asfaltowej ulicy Wspólnej
 39. Obwieszczenie - zapoznanie z akatami sprawy; budowa sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego ul. Siewnej, Bolesława Krzywoustego oraz Topolowej
 40. Obwieszczenie - wydana decyzja; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Jana Brzechwy oraz ul. Kubusia Puchatka w Sochaczewie
 41. Obwieszczenie - wydana decyzja; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Jedwabniczej w Sochaczewie
 42. zawiadomienie - o zapoznaniu z aktami sprawy - budowa oświetlenia ulicznego - ul. Chrobrego, Graniczna i Piaszczysta PGE
 43. obwieszczenie wydana decyzja budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 wraz z infrastrukturą ul. Łowicka
 44. Obwieszczenie - wydana decyzja; budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w pasach drogowych ul. Wspólnej, ul. Bolesława Krzywoustego i ul. Żniwnej oraz na działkach wg wykazu w obrębie Chodaków w Sochaczewie
 45. Obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej - przejście pod rzeką Bzurą w obrębie Chodaków w Sochaczewie
 46. Obwieszczenie - wydana decyzja; budowa sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego w pasach drogowych ul. Siewnej, ul. Bolesława Krzywoustego oraz ul. Topolowej w obrębie Chodaków
 47. obwiesczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Litewskiej w Sochaczewie
 48. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę sieci kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Działkowej w Sochaczewie
 

Planowanie przestrzenne:
 
 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew

 o przyjęciu Uchwałą nr XXVII/296/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2017 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu położonego przy ul Olimpijskiej

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew sporządzanego dla terenu położonego przy ul. Olimpijskiej.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 23 stycznia 2017 r.

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

 


 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew w zakresie przeznaczenia
pod wielofunkcyjną zabudowę usługową terenu położonego przy ulicy 15-go Sierpnia

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew w zakresie przeznaczenia
pod zabudowę usługową, zabudowę produkcji lekkiej i drogę publiczną terenu położonego przy ulicy Olimpijskiej.

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

o przystąpieniu do sporządzania częściowej zmiany ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
miasta Sochaczew

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew”

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 

o uchyleniu niektórych uchwał Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew
 
 

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew

 

o przyjęciu Uchwałą nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 kwietnia 2015 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew obejmującego fragment miasta położony przy ul. Kochanowskiego

 

 


 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew

 

o przyjęciu Uchwałą nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 kwietnia 2015 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew obejmującego fragment miasta położony przy ul. Kochanowskiego

 
 
 
 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew
sporządzanego dla terenu usług sportu i rekreacji przy ul. Warszawskiej.

 

  

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew

 

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew
sporządzanego
dla terenu przy ul. Kochanowskiego.

 

 
 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew

 

 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu dla terenu przy ul. Kochanowskiego.

 

 
 

 

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew o wyłożeniue do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu koncentracji zabudowy produkcyjno - usługowej, terenu rzeki Bzury oraz korytarzy i ciągów ekologicznych przy ul. Staszica

 

 

 

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew

 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu dla terenu usług sportu i rekreacji przy ul. Warszawskiej.

   

 

 

 


 

 
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sochaczew
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu  dla terenu koncentracji zabudowy produkcyjno – usługowej, terenu rzeki Bzury oraz korytarzy i ciągów ekologicznych przy ul. Staszica.
  
 
 
 
  
 
 Plany sorządzane:
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Tadeusz Krysiak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Data wytworzenia: 16.08.2017
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 23.03.2012 09:50


  rejestr zmian
 
do pobrania