Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    
Informacje ogólne
Opieka zdrowotna
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Programy

A A A

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Spośród problemów społecznych, jakie występują w Gminie Miasto Sochaczew, problemy związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne osób borykających się z tym problem jak również i ich rodzin.
Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, takich jak: zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie. Dlatego też działania w zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych są w mieście przedmiotem szczególnej troski.
Gmina Miasto Sochaczew, na mocy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, posiada kompetencje do rozwiązywania problemów alkoholowych w społeczności lokalnej.
Kluczowym aktem prawnym jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez radę miasta, stanowiący zarazem część strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Miasto Sochaczew.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Sochaczewa na rok 2012
 

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Narkotyki to problem społeczny. Mitem jest, że uzależnienie od nich dotyczy ludzi bezdomnych, mieszkających „na ulicy”, którym w życiu się nie ułożyło. Narkomanem może zostać każdy z nas. Uzależnienie od narkotyków to choroba i jak większość chorób, może dotknąć każdego. Nie jest łatwo rozpoznać, że ktoś ma problem z narkotykami. Osoba uzależniona rzadko kiedy przyzna się do choroby. Ważne jest aby dostrzec oznaki uzależnienia, odpowiednio i umiejętnie zareagować i potrafić pomóc.
Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i konsekwencji z tym faktem związanych dotyczy większości społeczeństw.
Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Określa ona szczegółowe zadania do realizacji. Samorząd Gminy Miasto Sochaczew realizuje je na podstawie opracowanego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez Radę Miejską.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sochaczewa na rok 2012

 
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>