Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

O nas

A A A

Pod koniec 2011 roku powstały w Sochaczewie dwie jednostki w ramach projektu „OHP jako realizator usług  rynku  pracy” tj. MCK i PPP. Uroczyste otwarcie Punkt Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowe Centrum Kariery  nastąpiło 4  stycznia w sochaczewskim Urzędzie Miejskim. Powstanie biura było możliwe na podstawie  porozumienia  zawartego przez burmistrza Piotra Osieckiego z Mazowiecką Komendą Wojewódzką OHP.

Ochotnicze Hufce Pracy realizują w całej Polsce projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet I Działanie 1.3. Nazwa projektu to „OHP jako realizator usług rynku pracy”, pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy”. 

Na terenie całego kraju jest tworzona sieć działających komplementarnie Młodzieżowych Centrów Kariery (MCK), Punktów Pośrednictwa Pracy (PPP) i Ośrodków Szkolenia Zawodowego (OSZ). W wyniku tych działań zwiększa się dostęp młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i szkoleń.

Jednostki – MCK, PPP i OSZ – powstają w wyniku porozumień podpisanych z samorządami, które w odpowiedzi na bieżące potrzeby społeczne udostępniają lokale na prowadzenie usług przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Usługami MCK, PPP objęte są osoby w wieku 15-25 lat, głównie zagrożone wykluczeniem społecznym, zgłaszające się indywidualnie lub zgłoszone przez inne podmioty, np. szkoły, UP, NGO, OPS itp.:

 

  • bezrobotne lub poszukujące pracy o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji (lub bez kwalifikacji), wymagające wsparcia na rynku pracy;
  • uczniowie, absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy, potrzebujący wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkolenia zawodowego;
  • zagrożone wykluczeniem społecznym, zaniedbane wychowawczo o zmniejszonych szansach życiowych, pochodzące ze środowisk niedostosowanych społecznie.


Projekt zakłada, że działaniami zostanie objętych docelowo 25 tys. młodzieży. Beneficjentami tego przedsięwzięcia jest również kadra OHP, spośród której 365 osób będzie odpowiednio przeszkolonych.

Projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL. Cele projektu są w pełni zgodne z Planem działania dla Priorytetu I PO KL na rok 2009. Projekt ma charakter ogólnopolski i systemowy i jest zgodny z zasadami polityki równych szans, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zrównoważonego rozwoju. Jest także zgodny z celami Narodowej Strategii Zatrudnienia na lata 2007-2013, a także z Narodową Strategią Integracji Społecznej 2007-2013.

Najczęściej poszukiwane zawody to: konsultant telefoniczny, pracownik magazynowy oraz zawody z konkretnymi kwalifikacjami np. spawacz z uprawnieniami, elektromonter z uprawnieniami. Poszukiwane są także osoby na kierownicze stanowiska z dużym doświadczeniem zawodowym oraz znajomością języków.

 
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>