Komisje Rady Miejskiej

A A A

 

KOMISJA STATUTOWO - REGULAMINOWA

 

Osoba

Funkcja

Marcin Cichocki

Przewodniczący Komisji

Renata Sokołowska

Zastępca Przewodniczącego

Kamila Gołaszewska - Kotlarz

członek komisji

Magdalena Zborowska członek komisji
Jerzy Michalak członek komisji


Zadania Komisji

 • opiniowanie zgodności projektów uchwał Rady Miejskiej z obowiązującym Statutem Miasta,
 • zbieranie opinii i wniosków w sprawie Statutu oraz podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych w sprawie dokonywania w nim zmian,
 • opracowywanie zleconych przez Radę regulaminów,
 • podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych i innych spraw dotyczących Statutu i regulaminów

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Osoba

Funkcja

Krystyna Dybiec

Przewodnicząca Komisji

Selena Majcher

Zastępca Przewodniczącego

Adam Kloch

członek Komisji

Marek Kosieradzki

członek Komisji

Halina Kuzińska

członek Komisji

Marcin Podsędek

członek Komisji

Marek Księżak

 

członek Komisji


Zadania Komisji

 • Komisja Rewizyjna działa w zakresie określonym w obowiązującym Regulaminie Komisji stanowiącym załącznik Nr 6 do Statutu Miasta.

 

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

Osoba

Funkcja

Marek Księżak

Przewodniczący Komisji

Magdalena Zborowska

Zastępca Przewodniczącego

Stanisław Sobczak
członek Komisji

Marcin Cichocki

członek Komisji

Teresa Kozbuch

członek Komisji


Zadania Komisji

 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących spraw bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony przeciwpożarowej,
 • ocena funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za wypełnianie zadań w tym zakresie,
 • ocena stanu porządku publicznego , bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony przeciwpożarowej,
 • podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych w powyższych sprawach,
 • ocena i kontrola realizacji zadań przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej.


 KOMISJA OŚWIATY

 

Osoba

Funkcja

Arkadiusz Karaś

Przewodniczący Komisji

Zofia Denisiewicz

Zastępca Przewodniczącego

Agnieszka Karpińska

członek Komisji

Sławomir Dorywalski członek Komisji
Jerzy Michalak członek Komsiji

Renata Sokołowska

członek Komisji


Zadania Komisji

 • Opiniowanie uchwał w sprawach oświaty, w szczególności dotyczących: funkcjonowania placówek oświatowych i opiekuńczych,
 • Przyczynianie się do korelacji zadań wymienionych wyżej podmiotów,
 • Podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych wspierających pełną realizację zadań statutowych w/w placówek,
 • Ocena i kontrola realizacji zadań Wydziału Edukacji oraz podległych mu placówek merytorycznie związanych z zakresem działania Komisji.

 

 

KOMISJA KULTURY, SPORTU I PROMOCJI

 

Osoba

Funkcja

Sławomir Dorywalski

Przewodniczący Komisji

Magdalena Zborowska

Zastępca Przewodniczącego

Marcin Cichocki

członek Komisji

Kamila Gołaszewska - Kotlarz

członek Komisji

Arkadiusz Karaś

członek Komisji

Zofia Denisiewicz członek Komisji

Selena Majcher

członek Komisji


Zadania Komisji

 • Opiniowanie uchwał w sprawach kultury i sportu, w szczególności dotyczących: funkcjonowania i wypełniania zadań statutowych przez placówki upowszechniania kultury, funkcjonowania placówek upowszechniających kulturę fizyczną, organizujących turystykę i rekreację,
 • Ocena i kontrola zadań Wydziału Oświaty, Kultury i Sporu oraz podległych mu placówek merytorycznie związanych z zakresem działania Komisji,
 • Ocena i kontrola realizacji zadań Wydziału Promocji i Aktywizacji, a szczególnie przedsięwzięć promujących miasto we współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacyjnymi, społecznymi i gospodarczymi.
 • Ocena realizacji zadań Referatu Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych

 

 

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

 

Osoba

Funkcja

Kamila Gołaszewska - Kotlarz

Przewodnicząca Komisji

Selena Majcher

Zastępca Przewodniczącego

Halina Kuzińska

członek Komisji

Renata Sokołowska

członek Komisji

Magdalena Zborowska

członek Komisji


Zadania Komisji

 • opiniowanie projektów uchwał, dotyczących realizacji zadań przez opiekę społeczną
 • ocena stanu opieki zdrowotnej oraz stopnia istniejących w tym zakresie w mieście zagrożeń,
 • podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych mających na celu opracowanie i realizację programów poprawy kondycji zdrowotnej i stanu mieszkańców oraz poprawy sytuacji rodzin,
 • ocena i kontrola realizacji zadań Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia oraz miejskich jednostek organizacyjnych merytorycznie związanych z zakresem działania Komisji.

 

 

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Osoba

Funkcja

Marek Kosieradzki

Przewodniczący Komisji

Marcin Cichocki

Zastępca Przewodniczącego

Jan Buczek

członek Komisji

Agnieszka Karpińska

członek Komisji

Teresa Kozbuch członek komisji
Halina Kuzińska członek komisji


Zadania Komisji

 • opiniowanie projektów uchwał w sprawie funkcjonowania infrastruktury komunalnej miasta i komunalnego budownictwa oraz zasobów mieszkaniowych,
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawie targowisk, hal targowych, zieleni i zadrzewień, cmentarzy komunalnych,
 • podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych w powyższych sprawach,
 • ocena i kontrola realizacji zadań Wydziału Gospodarki Lokalowej oraz Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska, w tym podległemu Wydziałowi Referatu Zarządu Dróg, Referatu Inżynierii Miasta oraz Referatu Ochrony Środowiska,
 • podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych mających na celu poprawę stanu środowiska oraz ocena i kontrola realizacji zadań Referatu Ochrony Środowiska.

 

 

KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI


Osoba 

Funkcja

Edward Stasiak

Przewodniczący Komisji

Jan Buczek

Zastępca Przewodniczącego

Marcin Cichocki

członek Komisji

Arkadiusz Karaś

członek Komisji

Adam Kloch

członek Komisji

Stanisław Sobczak

członek komisji


Zadania Komisji

 • opiniowanie projektów uchwał dot. ładu przestrzennego i gospodarki terenami, lokalnych dróg, ulic i mostów, planowania oraz organizacji ruchu drogowego,
 • opiniowanie innych projektów uchwał mających bezpośredni lub pośredni wpływ na ład przestrzenny miasta,
 • ocena celowości podejmowanych inwestycji, szczególnie w zakresie przeciw - działania bezrobociu , tworzenia nowych miejsc pracy,
 • podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych w powyższych sprawach,
 • ocena i kontrola realizacji zadań Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury, Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Inwestycji i Modernizacji, Referatu Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej.

 

 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

 

Osoba

Funkcja

Agnieszka Karpińska

Przewodnicząca Komisji

Edward Stasiak

Zastępca Przewodniczącego

Adam Kloch

członek Komisji

Selena Majcher

członek Komisji

Zofia Denisiewicz członek Komisji

Marcin Podsędek

członek Komisji


Zadania Komisji

 • udział w konstruowaniu budżetu, współdziałanie w tej sprawie z pozostałymi komisjami,
 • opiniowanie sprawozdań z działalności finansowej Burmistrza Miasta ,
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych miasta,
 • opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat,
 • podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych w powyższych sprawach ,
 • ocena i kontrola wykonania zadań przez Skarbnika Miasta, oraz realizacji budżetu przez Miasto i jednostki organizacyjne podległe zakresowi działania Rady.


Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>