Sochaczewska Rada Pożytku Publicznego

A A A

Sochaczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego to ciało doradcze, konsultacyjne i opiniodawcze, wspierające burmistrza w działaniach zmierzających do jeszcze lepszej współpracy ratusza z organizacjami pozarządowymi. Do jej zadań należy też opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących bezpośrednio „trzeciego sektora”, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych i udzielanie pomocy w przypadku sporów pomiędzy organami administracji a NGO. Zasiada w niej 12 osób: trzy reprezentujące Radę Miasta, trzy z Urzędu Miejskiego, sześć reprezentujących całe środowisko NGO. 

W Sochaczewie aktywnie działa około 80 organizacji zajmujących się m.in. sportem, kulturą, promocją historii, opieką nad wykluczonymi, aktywizacją starszego pokolenia i wieloma innymi dziedzinami. To ogromny potencjał wiedzy, chęci, sił i możliwości. Rada Pożytku opiniuje m.in. Program Współpracy miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi, Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Program Zapobiegania Narkomanii itp. Jej delegaci zasiadają w zespołach pracujących m.in. nad strategią rozwoju miasta i programem rewitalizacji. 

Skład Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

Agnieszka Karpińska – Radna Rady Miejskiej

Marcin Cichocki – Radny Rady Miejskiej

Marek Kosieradzki – Radny Rady Miejskiej

Joanna Kamińska – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Ochrony Zdrowia,

Agata Kalińska – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych,

Joanna Augustyniak – Pracownik Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych,

Iwona Woźnicka-Pietrzak – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,

Justyna Kijoch – Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka”,

Marcin Kasza – Klub Sportowy „Bzura Chodaków”,

Halina Kobierecka – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku,

Ewa Szałapska - Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej,

Krzysztof Markiewicz – Stowarzyszenie „Motocykliści Sochaczewa”.

 

Kadencja Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa 3 lata, tj. od 17 listopada 2015 r. do 16 listopada 2018 r.

 

Pracami Rady kierują: 
Przewodniczący: Agata Kalińska
Wiceprzewodniczący: Marcin Kasza

Kontakt: Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych UM,

email: sport@sochaczew.pl

Sochaczewska Rada Działalności Pożytku Publicznego działa na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr. XIII/108/11 „W sprawie określenia organizacji i trybu działania Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz trybu powoływania jej członków”.

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>