Relacja z sesji Rady Miasta

30 grudnia odbyła się ostatnia w minionym roku sesja Rady Miejskiej. Na dzień przed sylwestrem radni ustalili wykaz wydatków inwestycyjnych, które nie wygasają z końcem roku, dokonali aktualizacji budżetu na 2011 rok, przyjęli stanowisko w sprawie Sądu Rejonowego w Sochaczewie.

► Na początku dokonano korekty budżetu miasta na 2011 rok, uaktualniając dochody i wydatki samorządu o łączną kwotę 1.858.000 zł. Wyższe niż planowano były m.in. wpływy podatkowe, w tym od środków transportowych (+660 tys.), od czynności cywilnoprawnych (+90 tys.), opłaty planistyczne i za zajęcie pasa drogowego (+144 tys.),  dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (+90 tys.), dochody z tytułu najmu tablic reklamowych (+16 tys.). Z kolei mniejsze niż zakładano były dochody ze sprzedaży majątku miasta (działek, mieszkań), z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku ratusza, opłata skarbowa. O prawie 800 tys. zł zmniejszono tegoroczne wydatki jednostek oświatowych, które zaoszczędziły pieniądze m.in. na odprawach emerytalnych i urlopach na poratowanie zdrowia. O 126 tys. zmniejszono też planowaną dotację dla prywatnych szkół i przedszkoli, które otoczyły opieką mniejszą, niż pierwotnie zakładano, liczbę dzieci.  

► Kolejny projekt uchwały dotyczył ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. Są to pieniądze przeznaczone głównie na cele inwestycyjne, których z różnych względów nie udało się wydatkować w 2011 roku. Zostaną one przelane na specjalne subkonto i zgodnie z założeniami zostaną rozliczone do końca czerwca 2012 roku. Oto zatwierdzony wykaz wydatków niewygasających: ▪ 108.570 zł – asfalt na ul. Okrężnej (etap II) ▪ 92.130 zł – rewitalizacja zabytkowych Kramnic ▪ 52.900 zł - wykonanie dokumentacji budowy Żłobka Miejskiego ▪ 25.200 zł – budowa oświetlenia w ulicy Jana Kazimierza ▪ 13.500 zł - wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Zamiejskiej ▪ 10.500 zł – wykonanie dokumentacji budowy chodnika przy ul. Żyrardowskiej ▪ 9.100 zł - wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Muszkieterów ▪ 7.400 zł – doradztwo w postępowaniu przetargowym – zakup energii. ▪ 4.100 zł – wymiana słupa oświetleniowego.

► Na sesję wrócił temat działki przy ul. 1 Maja stanowiącej teren dawnego przedszkola. Radnych zaniepokoił fakt, że mimo deklaracji reprezentantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu o rychłym rozpoczęciu budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej w Sochaczewie, nadal nic się w tej sprawie nie dzieje. Sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna RM, która na sesji przedstawiła swoje wnioski i zalecenia.

W uchwale czytamy, że aktem notarialnym z dnia 31 sierpnia 2007 roku miasto przekazało w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu nieruchomość położoną w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 12  z przeznaczeniem pod budowę budynku Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. „Z uwagi na to, że przedmiotowa działka nie została zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem Komisja wnioskuje do Burmistrza Miasta o wystosowanie pisma do Komedy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, w celu uzyskania informacji o dalszych planach związanych z budową Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie oraz określenia ostatecznego terminu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji stosownie do deklaracji zamieszczonej w piśmie z dnia 22 czerwca 2007 roku. Brak konkretnych ustaleń zmusi samorząd do podjęcia działań w celu odzyskania działki i zagospodarowania. Działka o obszarze 6596 m2 położona w centrum miasta nie może pozostawać dłużej niezagospodarowana”.

Głos w dyskusji zabrał m.in. Edward Stasiak zaznaczając, że tematem zajmowała się też Komisja Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, która w pełni popiera starania, by Komenda Wojewódzka skłonić do określenia, jakie ma plany wobec terenu przy 1 Maja. Jak powiedział, nie chodzi o zabieranie działki policji, ale o wywarcie nacisku na decydentów w Warszawie lub Radomiu, by sochaczewską inwestycję wpisać do planów i zabrać się za realizację projektu.

► Na koniec radni jednogłośnie przyjęli apel w sprawie planów zniesienia Sądu Rejonowego w Sochaczewie. Przewodnicząca Rady Miasta Jolanta Gonta poinformowała, że Minister Sprawiedliwości planuje zasadniczo zmienić sądową mapę kraju i jednym z elementów tej reformy ma być przekształcenie dziś samodzielnego Sądu Rejonowego w Sochaczewie w Wydziały Zamiejscowe podporządkowane innemu Sądowi Rejonowemu, prawdopodobnie w Żyrardowie.

Głos zabrał także burmistrz Piotr Osiecki, który zaznaczył, że proponowane przez ministra zmiany są niebezpieczne dla całej społeczności powiatu sochaczewskiego, gdyż mogą oznaczać pierwszy krok na drodze do likwidacji powiatu. Zabieranie instytucji stanowiących o randze miast marginalizuje takie ośrodki. Jak powiedział, po sądzie może przyjść kolej na prokuraturę, a dalej na Komendę Powiatową Policji czy Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Burmistrz dodał, że skontaktuje się w tej sprawie z parlamentarzystami z okręgu płocko-ciechanowskiego, ratusz będzie wywierał też nacisk na wszystkich, którzy mogą nas wesprzeć w tych działaniach.

W czasie dyskusji zaproponowano, by akcję informacyjną rozpoczęły wszystkie media w powiecie i jak najszybciej ruszyła akcja zbierania podpisów pod protestem przeciw planom Ministra Sprawiedliwości.

 

Apel Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie zamiaru likwidacji przez Ministra Sprawiedliwości Sądu Rejonowego w Sochaczewie i utworzenia w jego miejsce Wydziałów zamiejscowych: cywilnego, karnego, rodzinnego i nieletnich.

Rada Miejska w Sochaczewie z zaniepokojeniem przyjęła do wiadomości informacje medialne w sprawie zamiaru zlikwidowania Sądu Rejonowego w Sochaczewie. Stoimy na stanowisku, iż likwidacja taka stanowi wyjątkowe zagrożenie dla żywotnych interesów mieszkańców oraz instytucji funkcjonujących na terenie Powiatu Sochaczewskiego. Uważamy, że zasadnicza reforma ustrojowa wymiaru sprawiedliwości powinna być poprzedzona szeroką konsultacją społeczną, a aktem prawnym wdrażającym tę reformę powinna być ustawa sejmowa, a nie rozporządzenie Ministra. Likwidacja Sądu w Sochaczewie przyczyni się w sposób oczywisty do marginalizacji Sochaczewa, jako siedziby Powiatu i jego mieszkańców. W naszej ocenie nie ma żadnych racjonalnych powodów likwidowania wzorcowego dla całego kraju Wydziału Ksiąg Wieczystych i przenoszenia go do Sądu Rejonowego w Żyrardowie, który boryka się z zaległościami w tego typu sprawach. Nie sposób również przyjąć, iż proponowana zmiana nie spowoduje żadnych negatywnych skutków dla mieszkańców Sochaczewa i Gmin Powiatu. Obywatele zostaną narażeni na ponoszenie kosztów dojazdu do odległego Żyrardowa, który nie jest właściwie skomunikowany z Sochaczewem, a tym samym oprócz kosztów poświęca się więcej czasu na dojazd. Negatywne doświadczenia mieszkańców z tutejszego terenu wynikają już z likwidacji kilka lat temu Sądu Pracy i przeniesienia go do Żyrardowa. Nie do przyjęcia jest argument o oszczędnościach w budżecie państwa, skoro dodatki funkcyjne dla wszystkich Prezesów i Wiceprezesów planowanych do likwidacji 122 sądów kształtują się na poziomie ok. 70.000 zł w skali całego kraju, przy czym w ich miejsce będzie konieczność wypłacenia dodatków kierownikom Wydziałów Zamiejscowych, które zmniejszą te oszczędności do poziomu ok. 36 tys. zł. Nie ma także żadnego uzasadnienia merytorycznego likwidacja Sądu Rejonowego w Sochaczewie, skoro miesięczny wpływ spraw do tegoż Sądu oscyluje na poziomie III lub IV miejsca w okręgu i jest porównywalny do Sądu Rejonowego w Żyrardowie. Nie przekonują także względy organizacyjne zwłaszcza, że znaczne rezerwy kadrowe tkwią w Sędziach korzystających z wieloletnich delegacji, w tym do Ministerstwa Sprawiedliwości. Samorząd miejski obawia się, iż kolejną konsekwencją likwidacji Sądu Rejonowego w Sochaczewie będzie likwidacja Prokuratury, co w efekcie doprowadzi do likwidacji Komendy Powiatowej Policji i Powiatu Sochaczewskiego. W aspekcie niedawno przeprowadzonej reformy administracyjnej takie działania są całkowicie niezrozumiałe. Proponowane zmiany nie mają również żadnego uzasadnienia także co do ilości mieszkańców powiatu, gdyż teren Powiatu Sochaczewskiego zamieszkuje ok. 85 tys. osób, a Powiatu Żyrardowskiego ok. 75 tys. osób. Oznaczają ponadto nie uwzględnienie faktu, iż licząca ok. 8 tys. mieszkańców Gmina Iłów, znajdująca się w granicach Powiatu Sochaczewskiego, na stałe zostanie podporządkowana Sądowi Rejonowemu w Płocku, a mieszkańcy tej gminy będą zawsze narażeni na niedogodne dojazdy do odległego o ok. 40 km Sądu w Płocku, zamiast do Sochaczewa odległego o ok. 20 km. Brak jest również uzasadnienia historycznego proponowanych zmian, gdyż Sochaczew od zawsze był siedzibą powiatu i instytucji niezbędnych dla jego prawidłowego funkcjonowania. Tradycje Sochaczewa sięgają blisko 700 lat, w odróżnieniu od Żyrardowa, powstałego na początku XX wieku. Mając na uwadze powyższe, Rada Miejska w Sochaczewie wnosi o odstąpienie od planowanych zmian i likwidacji Sądu Rejonowego w Sochaczewie, zwłaszcza, że zmiany te są bardzo daleko idące i krzywdzące dla 85 tysięcznej wspólnoty samorządowej.

Do wiadomości:

1. Prezes Rady Ministrów 2. Minister Sprawiedliwości 3. Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi 4. Prezes Sądu Okręgowego w Płock 5. Parlamentarzyści z płockiego okręgu wyborczego


A A A
09-01-2012
godz.13:58


nadchodzące wydarzenia

sobota, 26.05.2018 r. 1999325 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy