Budżet i plan pracy na 2019 rok uchwalone

Siedemnastoma głosami „za”, przy jednym głosie „przeciw” i dwóch „wstrzymujących się” rada powiatu przyjęła 28 grudnia plan dochodów i wydatków na rok 2019. W powiatowym budżecie zaplanowano dochody w łącznej kwocie 81.056.700 zł oraz wydatki równe 79.996.200 zł. Różnica wynosząca ponad milion złotych stanowi nadwyżkę budżetu. Zostanie ona przeznaczona na spłatę pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Starosta sochaczewski Jolanta Gonta podsumowując projekt budżetu podkreśliła, iż jest to dobry i perspektywiczny budżet, który zapewnia stabilność w postaci środków na bieżące funkcjonowanie powiatu, a jednocześnie harmonijny jego rozwój. Zabezpieczone są w nim środki na kontynuację rozpoczętych projektów, zakupy inwestycyjne, realizację nowych zadań m.in. dalsze remonty i modernizacje dróg, poprawę infrastruktury szkolnej, dalsze działania wprowadzające do budowy nowej przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę w Sochaczewie czy tunelu w Teresinie. Łącznie w budżecie na inwestycje zapisano ponad 6,5 mln zł środków na inwestycyjne wkłady własne, które pozwolą na pozyskanie również w roku 2019 zewnętrznych dotacji, z których powiat dotychczas umiejętnie korzysta.

Podczas III sesji do grona radnych, składając uroczyste ślubowanie, dołączył Józef Chocian, który decyzją Komisarza Wyborczego w Płocku zastąpił radnego Marka Fergińskiego. Przyjął on bowiem stanowisko zastępcy burmistrza miasta Sochaczew, tym samym rezygnując z zasiadania w Radzie Powiatu w Sochaczewie. Józef Chocian uzyskał drugi wynik w ostatnich wyborach jako kandydat w okręgu numer 3 z listy Sochaczewskiego Forum Samorządowego. Co ważne, przeważającą decyzją rady uzupełnił on skład jej prezydium jako wiceprzewodniczący.

Rada powiatu, aby usprawnić swoje działania w nowym roku, przyjęła harmonogram pracy na 2019 rok. Dokument podzielony został na cztery kwartały, każdy z nich zawiera zagadnienia dotyczące zaplanowanych działań m.in. odnośnie budżetu czy też sprawozdań z działalności i realizacji zadań jednostek podległych tj. Powiatowego Zarządu Dróg, Szpitala Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, szkół i placówek opieki społecznej.

W każdym kwartale radni zajmą się uchwaleniem zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wynika to z konieczności aktualizacji zadań budżetowych, w związku z nowymi zadaniami i wpływającymi środkami. W pierwszych trzech miesiącach roku zatwierdzą plan podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zapoznają się z informacją o sytuacji na rynku pracy oraz na temat zapobiegania przestępczości czy ochrony bezpieczeństwa obywateli. W pierwszym kwartale rada zaplanowała też przyjęcie sprawozdań m.in. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2018, o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat sochaczewski, jak również z realizacji programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi za miniony rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok i udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu to kolejne zadanie rady powiatu, tym razem w planie drugiego kwartału. Uzyskanie absolutorium to jedna z najważniejszych uchwał dla każdego samorządu, która służy kontroli wykonywania budżetu przez organ wykonawczy jednostek samorządu terytorialnego. W tym samym okresie radni zapoznać się mają z informacją zarządu o realizacji wcześniej podjętych uchwał oraz z informacją z działalności Powiatowego Zarządu Dróg, jak również o funkcjonowaniu Szpitala Powiatowego i lecznictwa specjalistycznego. Ponadto rada ma zatwierdzić bilans ZOZ Szpitala Powiatowego za 2018 rok oraz zapoznać się z oceną zasobów pomocy społecznej w powiecie sochaczewskim.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku to zadanie, które realizowane będzie w kolejnym, trzecim kwartale br. Wówczas też przedstawione ma być też sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy również z okres styczeń – czerwiec br.

Z kolei, w ostatnich miesiącach roku radni zaplanowali prace nad uchwaleniem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na kolejny rok, zapoznają się ze stanem realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. Uchwała budżetowa dotycząca planu dochodów i wydatków w roku 2020, która to stanowi podstawę polityki finansowej powiatu zostanie przyjęta pod koniec tego roku.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

 

A A A
04-01-2019
godz.09:05
 


nadchodzące wydarzenia

poniedziałek, 17.06.2019 r. 2500553 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy