Zgłoś nam swoją inwestycję

Kilka dni po sesji Rady Miejskiej, na której uchylono uchwałę z 2007 roku w sprawie wieloletnich planów inwestycyjnych oraz harmonogramu ich przygotowywania i uchwalania (WPI), burmistrz podpisał zarządzenie określające nowe zasady i tryb udziału mieszkańców w procesie ustalenia listy rankingowej inwestycji przewidzianych do ujęcia w budżecie na kolejny rok i ściśle związanej z nim Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przypomnijmy, że od kilku lat samorządy zobowiązane są do opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) szczegółowo wskazującej dochody, wydatki gminy, wszystkie planowane inwestycje. WPI był jedynym dokumentem planistycznym dopóki nie pojawiła się Wieloletnia Prognoza Finansowa. Ponieważ WPI powielał zapisy WPF, zrezygnowano z niego. Pozostał jednak tryb konsultowania z mieszkańcami listy inwestycji, które powinny znaleźć się w WPF i budżecie miasta.  

 

NOWE ZASADY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PRZY USTALANIU LISTY RANKINGOWEJ INWESTYCJI

 

Wprowadzono zasadę corocznego udziału mieszkańców w procesie ustalenia listy rankingowej inwestycji przewidzianych do ujęcia w budżecie i WPF, a zajmie się tym powołana przez burmistrza Komisja ds. konsultacji społecznych

 

Oto kalendarz konsultacji:

● w terminie – do dnia 31 stycznia - Zawiadomienie o przystąpieniu do naboru wniosków inwestycyjnych w ramach konsultacji społecznych w procesie ustalenia listy rankingowej inwestycji przewidzianych do ujęcia w Uchwale Budżetowej i WPF.

do dnia 30 kwietnia - Zgłaszanie wniosków inwestycyjnych przez mieszkańców miasta Sochaczew na specjalnym formularzu (W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ). Wnioski zgłaszane są przez  mieszkańców, komisje Rady Miejskiej,  radnych, oraz inne uprawnione podmioty poprzez Biuro Obsługi Klienta. Jednostki organizacyjne miasta bezpośrednio przyporządkowane Regulaminem Organizacyjnym Miasta poszczególnym wydziałom merytorycznym składają wnioski po ich uprzednim uzgodnieniu z tymi wydziałami. (Wykaz wniosków zgłoszonych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Sochaczew automatycznie zostanie uwzględniony przy tworzeniu zestawienia propozycji zadań inwestycyjnych do ujęcia w Uchwale Budżetowej i WPF)

do dnia 30 maja - Weryfikowanie wniosków inwestycyjnych przez poszczególne wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego i przekazanie ich do Komisji ds. konsultacji społecznych.

do dnia 15 czerwca - Formalna weryfikacja i ocena wniosków. Przekazanie zaopiniowanych wniosków do Wydziału Inwestycji i Modernizacji.

do dnia 30 czerwca - Zestawienie wszystkich wniosków według oceny punktowej określającej stopień spełniania kryteriów zapisanych w procedurach obowiązujących przy prowadzeniu konsultacji społecznych.

do dnia 15 sierpnia - Opracowanie i przekazanie do Biura Rady Miejskiej i wydziałów merytorycznych oraz umieszczenie na stronie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie (www.sochaczew.pl) wstępnej listy rankingowej - w celu konsultacji.

do dnia 20 września - Konsultacje i ocena wstępnej listy rankingowej. Przekazanie pisemnych opinii i uwag oraz zgłaszanie poprawek do Wydziału Inwestycji i Modernizacji.

do dnia 20 października – Opracowanie protokołu z przeprowadzonych konsultacji. Przekazanie do Skarbnika Miasta listy rankingowej zadań inwestycyjnych.

 

FORMULARZ WNIOSKU INWESTYCYJNEGO.doc

 

A A A
14-04-2012
godz.10:55
 


nadchodzące wydarzenia

sobota, 21.07.2018 r. 2071083 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy