odpowiedzi Burmistrza

Szanowna Pani Agnieszko.

Trudno nie zgodzić się z decyzją komisji mieszkaniowej, która pracuje na podstawie przepisów ściśle określonych przez Radę Miejską. To uchwała nr XXXVI/392/13. Wspomniany dokument dokładnie określa warunki przyznawania lokali, i zgodnie z §13 „warunkami zamieszkania kwalifikującymi do ich poprawy jest zamieszkiwanie w lokalu, w którym na jedną osobę zameldowaną na stałe lub faktycznie zamieszkałą przypada nie więcej niż 5m2 powierzchni łącznej pokoi w przypadku gospodarstwa wieloosobowego”.  Z informacji przedstawionej przez Panią wynika, że przekroczyła Pani wspomniany próg o 2m2. Niestety samorząd nie dysponuje dowolną liczbą mieszkań, ich zasób jest ograniczony, zatem lokale przydzielmy tylko rodzinom w szczególnie trudnej sytuacji, a pierwszeństwo mają m.in. osoby opuszczające domy dziecka, rodziny w skrajnie trudnej sytuacji materialnej, przenoszone z kamienic przeznaczonych do remontu lub wyburzenia.  

06-05-2016
godz.10:06

Szanowny Panie Jacku.

Pisze Pan, że mieszka we wsi Kuznocin, a to już nie jest teren miasta. Uchwała Rady Miejskiej wyraźnie mówi, że z ulg mogą korzystać weterani i weterani poszkodowani zamieszkujący na terenie miasta (decyduje zamieszkanie, a nie zameldowanie), posiadający specjalne legitymacje wydane przez MON, regularnie płacący podatki i inne świadczenia na rzecz gminy. Zatem, by skorzystać z darmowych wejść na basen musiałby Pan mieszkać w Sochaczewie. Obsługa pływalni postąpiła prawidłowo. 

06-05-2016
godz.10:27

Na wstępie chcę podkreślić, że nie istnieje przyzwolenie ze strony samorządu na dokarmianie ptactwa. Regularne wykładanie ziarna czy suchego chleba uzależnia ptaki od człowieka, nie motywuje do samodzielnego poszukiwania pokarmu. Ptakom można i należy pomóc zimą, gdy śnieg i mróz odcinają dostęp do pokarmu, ale nie powinno się tego robić cały rok. W ten sposób gołębie, chyba najbardziej uciążliwe z miejskich ptaków, bytują w centrum miasta przez okrągły rok i swymi odchodami niszczą elewacje, chodniki. Doświadczenie innych samorządów wskazuje, że płoszenie ptaków na niewiele się zdaje, a jedyna dość skuteczna, lecz doraźna metoda, to wynajęcie sokolnika. To jednak kilkaset złotych za godzinę pracy. Wspólnotom mieszkaniowym mogę doradzić, by po pierwsze skłoniły lokatorów do zmiany nawyków. Jeśli ptactwo nie będzie dokarmiane, poszuka pożywienia poza miastem. Skuteczne w walce o czystą elewacje są montowane na parapetach taśmy z kolcami. Co istotne, nie robią one ptakom żadnej krzywdy. Jeśli zaś chodzi o sprzątanie chodników, to każdy ma swego zarządcę. Może to być miasto, wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa. Każdy z zarządców ma obowiązek sprzątać chodnik i dbać o jego stan.

06-05-2016
godz.10:33

Szanowna Pani Agato,

Bardzo proszę o zgłoszenie się do Wydziału Gospodarki Lokalowej w Urzędzie Miejskim. Tam otrzyma Pani kompletną informację dotyczącą przyznawania lokali socjalnych oraz kryteriów, które należy spełnić. Mieszkania są przydzielane raz w roku, wszystkie wnioski oceniane są przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w skład której wchodzą przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miejskiego oraz radni Rady Miejskiej. 

13-05-2016
godz.15:19

Szanowna Pani Magdo,

Nie może Pani starać się o mieszkanie socjalne w naszym Mieście, ponieważ deklaruje Pani jako miejsce zamieszkania miejscowość Teresin Paprotnia. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie nr XXXVI/392/13 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Sochaczew, wspomniany zasób (…) służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Gminy Miasto Sochaczew, to jest osób zamieszkujących i rozliczających roczną deklarację PIT w Sochaczewie (…) Proponuję skontaktować się z właściwym wydziałem w Urzędzie Gminy Teresin.

06-07-2016
godz.09:43

Szanowny Panie Ireneuszu,

W Sochaczewie w ostatnim czasie utworzono strefę zamieszkania obejmującą obszar, pomiędzy ulicami Wodna, Nadrzeczna, Zagłoby. W jej skład wchodzą też wszystkie ulice prostopadłe do Gawłowskiej. Obecnie Urząd Miejski jest w trakcie wprowadzania kolejnej strefy zamieszkania na osiedlu pomiędzy ulicami 15 Sierpnia, Kutrzeby, Bortnowskiego, Boryszewska, w tym przypadku jesteśmy w trakcie uzgodnień z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, ponieważ graniczyć będzie ona bezpośrednio z drogą wojewódzką. W tych dwóch przypadkach zauważyliśmy potrzebę wprowadzenia stref. Potwierdzeniem takiej potrzeby były opinie i prośby od mieszkańców, które usłyszałem podczas jesiennych spotkań, które odbywam z mieszkańcami w każdej dzielnicy miasta. Na pewno będziemy uważnie obserwowali i analizowali sytuację na sochaczewskich drogach. Dziś nie chcę niczego przesądzać, ale nie można wykluczyć, że strefa okaże się niezbędna także na ul. Wyzwolenia.  

06-07-2016
godz.10:42

Panie Kamilu, zwróciłem się do SIME Polska z pytaniem o plany inwestycyjne w naszym mieście. Odpowiedź jaką otrzymałem jest następująca: Firma SIME Polska na dzień dzisiejszy nie planuje gazyfikacji ul. Powstańców Warszawy. Kilka lat temu robiliśmy badanie rynku w ul. Krótkiej, Wiejskiej (które przylegają do ul. Powstańców Warszawy) oraz częściowo w ul Powstańców Warszawy, i zainteresowanie gazem było znikome. To, że nie planujemy gazyfikacji w/w ulicy, nie oznacza, że tam nigdy gazociąg nie powstanie. Zależy to przede wszystkim od zainteresowania mieszkańców, którzy muszą bezpośrednio do SIME zgłaszać się z wnioskami o przyłączenie do gazu. Odnosząc się do pytania o dalszą część asfaltu na ulicy Powstańców Warszawy, to Miasto Sochaczew w ramach programu „Drogi zamiast błota” sukcesywnie remontuje ulice w każdej dzielnicy miasta, dalsza część wspomnianej ulicy również zostanie w przyszłości wyremontowana dzięki realizacji tego programu. Natomiast instalacja progów zwalniających na drodze miejskiej, dokonywana jest na podstawie formalnego wniosku mieszkańców danej ulicy, pracownicy z Wydziału Infrastruktury Miejskiej dokonują oceny w terenie i zasięgają opinii Policji czy próg zwalniający powinien być zainstalowany, dopiero wtedy zlecane są odpowiednie roboty. Najlepszym przykładem takiego działa jest ulica Nadrzeczna.

30-08-2016
godz.15:31

Szanowna Pani Ewelino, Zarządca tej drogi Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich sporządził projekt na przebudowę jedynie dwóch skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej 705 w ramach jednego zadania. Wspólnie z MZDW planujemy modernizację kolejnych odcinków dróg wojewódzkich w Sochaczewie tj. ul. Chodakowskiej, ul. Chopina (na odcinku od ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej) i ul. 15 Sierpnia ( na odcinku od obwodnicy do skrzyżowania z ul. Inżynierską). Miasto finansuje dokumentacje projektowe, a MZDW będzie finansować przebudowę tych dróg w latach 2017-2018. Zwrócę się do pana dyrektora Konrada Ziółkowskiego, aby niezależnie od w/w działań jeśli to możliwe znalazł środki na budowę chodnika przy ul. Wyszogrodzkiej.

30-08-2016
godz.15:34

Tak, kierowcy po minięciu mostu będą mogli swobodnie skręcić w ulicę Rozlazłowską, tak jak robili to przez lata. Rozwiązanie sprawdziło się, dlatego nie zamierzamy nic w tej kwestii zmieniać. Już niedługo na jezdni pojawi się pas dla skręcających w lewo. Jedyna zmiana w tym rejonie dotyczyć będzie ścieżki rowerowej, którą wykonawca układa właśnie po południowej stronie ulicy Płockiej. Teraz skręcający z mostu w Rozlazłowską będą musieli zwracać uwagę nie tylko na jadących z przeciwka kierowców, lecz także na rowerzystów. Na pewno będzie to łatwiej zrobić dzięki nowemu oświetleniu, jakie stoi już na moście. 

05-10-2016
godz.11:55

Panie Piotrze zapewniam, że miasto Sochaczew pamięta o rowerzystach. Jeszcze w tym roku zostaną zainstalowane cztery nowe stojaki dla rowerów. Jeśli zaś chodzi o rozszerzenie strefy płatnego parkowania, to na razie testujemy jej nowy obszar w rejonie targowiska przy ul. Pokoju i Żeromskiego. Zbieramy też opinie od mieszkańców o wprowadzeniu parkomatów w innych częściach miasta. Weźmiemy Pana sugestię pod uwagę. 

20-10-2016
godz.12:40

Szanowna Pani Ewo, temat nowego asfaltu na ulicy Kawalerzystów jest jak najbardziej wciąż aktualny. Pracownicy Wydziału Infrastruktury Miejskiej przeanalizowali sytuację w tej części miasta, którą Pani przywołuje. Myślę, że zaproponowane rozwiązanie będzie dla Pani i pozostałych mieszkańców korzystniejsze niż sama nakładka asfaltowa. Miasto przeprowadzi inwestycję kompleksowo w 2017 roku, najpierw  wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna i deszczowa, dopiero na koniec wylany asfalt (mamy gotowy projekty odwodnienia nie tylko ulicy Kawalerzystów, ale też sąsiedniej, generała Stanisława Maczka).  Taka kolejność prac  sprawi, że mieszkający w rejonie ulicy Kawalerzystów będą mogli cieszyć się w pełni uzbrojoną i utwardzoną drogą.  

20-10-2016
godz.12:41

Szanowny Panie Krzysztofie, stan sochaczewskich dróg jest mi doskonale znany. Przypomnę, że w naszym mieście od pięciu lat prowadzimy duży program „Drogi zamiast błota”. Jego głównym celem jest wyeliminowanie w pierwszej kolejności dróg gruntowych, sukcesywne utwardzanie tłuczniem i asfaltem poszczególnych ulic osiedlowych. Pozostałe ulice, które są już „w asfalcie”, tak jak przywołana przez Pana ulica Narutowicza, nie są i nie będą zapomniane. Przypomnę tylko, że w najbliższych dwóch latach chcemy wspólnie z powiatem i MZDW przebudować drugi odcinek Płockiej, Trojanowską, Chopina, Chodakowską, część 15-Sierpnia i Licealną. To wielomilionowe inwestycje. Jeśli chodzi o ul. Narutowicza, to Wydziału Infrastruktury Miejskiej prowadzi obecnie analizę drogowych usprawnień w tej części miasta, tak by nie tylko poprawić stan nawierzchni głównych dróg, ale również ułatwić kierowcom korzystanie ze znajdujących się w centrum lokali użytkowych. 

20-10-2016
godz.12:42

Panie Krzysztofie zapewniam, że przy dawnej „Stylowej” nie będzie dokonywana żadna wycinka drzew. 

20-10-2016
godz.12:43

Szanowny Panie Dariuszu, dzięki realizacji programu „Drogi zamiast błota” od lat udowadniamy, że stan dróg w naszym mieście jest dla samorządu priorytetem. Lista ulic objętych programem jest co roku aktualizowana w taki sposób, aby w każdej z dzielnic wyremontować kilka dróg. Choć Radiowa leży niemal przy granicy miasta jestem przekonany, że i na nią także przyjdzie czas. 

20-10-2016
godz.12:44

Szanowna Pani, tereny znajdujące się pod wiaduktem zarządzane są przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. To od zarządcy nieruchomości zależy jak ona jest użytkowana. W związku z tym Miasto Sochaczew nie ma żadnego wpływu na sytuację na tej działce. Dlatego proponuję skierować pismo do MZDW w tej sprawie. Osobiście również przedstawię ten problem dyrekcji MZDW na najbliższym spotkaniu.

03-11-2016
godz.13:17

Brygada remontowa obecnie zajmuje się chodnikiem przy ul. Wojska Polskiego, przy tej okazji zaplanowano również realizację prac związanych z nawierzchnią tej ulicy. Na pewno prace związane z wyrównaniem zadoleń na skrzyżowaniu Wojska Polskiego i Wróblewskiego zostaną wykonane w tym roku.

03-11-2016
godz.13:20

Ulica Graniczna nie jest ujęta w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych. Proponuję złożyć wniosek do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie, z podpisami osób zainteresowanych budową i późniejszym podłączeniem swoich gospodarstw domowych do instalacji sanitarnej. ZWIK planując inwestycje, analizuje przede wszystkich poziom zapotrzebowania na ich usługi. Odnosząc się do asfaltu, to program „Drogi zamiast błota” w dalszym ciągu jest realizowany. Kolejne ulice są utwardzane i na Graniczną też przyjdzie czas.

03-11-2016
godz.13:21

Obecnie nie ma możliwości bezpośredniego połączenia wspomnianych przez Panią ścieżek rowerowych, ponieważ  nie pozwalają na to istniejące ciągi komunikacyjne ulic Traugutta i Staszica. Miasto ma w swoich planach poprowadzenie ścieżki rowerowej poprzez park Chopina, dzięki temu będzie można przejechać z ulicy Traugutta do ulicy Warszawskiej, a dalej przez plac Kościuszki do Staszica. Natomiast poszerzenie ścieżek rowerowych wiązałoby się z ponowną przebudową całej ulicy Staszica, oddanej do użytku w styczniu tego roku.

03-11-2016
godz.13:22

Nie wskazał Pan na której ścieżce jest opisywana sytuacja. Chciałbym przypomnieć, że w naszym mieście są drogi należące do miasta, powiatu i województwa, a ścieżki znajdują się zarówno przy naszych jak i powiatowych drogach. Stan ścieżek rowerowych na drogach miejskich jest na bieżąco monitorowany przez odpowiednie służby miejskie. Jeżeli zauważył Pan na którejś braki w kostce lub szkło na jej powierzchni, proszę zadzwonić pod całodobowy miejski numer interwencyjny 46 862 36 82.

03-11-2016
godz.13:23

Szanowny Panie, od kilku miesięcy informuję o tym, że MZDW we współpracy z miastem Sochaczew planuje remont w latach 2017 - 2018 ulicy Chodakowskiej oraz Chopina na odcinku od ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej. Wkładem własnym naszego miasta w tych inwestycjach, będzie dokumentacja projektowa wspomnianych ulic. Zapewniam Pana, że obecna współpraca miasta z MZDW jest bardzo dobra, czego przykładem są realizowane inwestycje na drogach wojewódzkich w Sochaczewie. W 2016r. MZDW zainwestowało w swoją infrastrukturę na terenie Sochaczewa ponad 7 mln zł. Liczę, że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich spełni składane deklaracje.

25-11-2016
godz.15:42

Jak sama Pani wskazała, mieszkanie jest „wojskowe”, Gmina Miasto Sochaczew niestety nie zarządza nieruchomościami należącymi do Agencji Mienia Wojskowego. Proponuję skontaktować się z oddziałem regionalnym AMW w Warszawie i przedstawić swoją sytuację.

11-01-2017
godz.13:29

Szanowny Panie, przypomnę że mieszkańcy posiadający abonament typu „M” mogą parkować w SPP bez ograniczeń przez cały rok. Koszt jednej godziny przy takim abonamencie wynosi średnio ok. 6gr. Myślę, że nie jest to wygórowana stawka. Opłaty z biletów i abonamentów finansują SPP, jej utrzymanie przez cały rok. Stąd takie opłaty, które gwarantują bilansowanie się strefy.

11-01-2017
godz.13:30

Takie dane gromadzi Komenda Powiatowa Policji na podstawie zarejestrowanych interwencji przy zdarzeniach drogowych w naszym mieście. Myślę, że przeprowadzimy taką ankietę poprzez Internet, proszę monitorować naszą stronę i Facebook’a.

11-01-2017
godz.13:31

Szanowny Panie, wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej należy pobrać w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew.

11-01-2017
godz.13:32

Panie Zbigniewie, oczywiście jest taka możliwość. Proszę zadzwonić do sekretariatu pod numer telefonu 46 862 22 35 wew. 303 i umówić się na spotkanie. Termin jest stały, ponieważ regularnie w każdą środę spotykam się z mieszkańcami naszego miasta. Serdecznie zapraszam.

24-02-2017
godz.14:38

Szanowny Panie, na najbliższym spotkaniu z komendantem KPP poruszę temat ulicy Olimpijskiej. Już teraz za pomocą Internetu na stronie Krajowej Mapy Zagrożeń, zgłosiliśmy wspominane przez Pana wykroczenia zaznaczając je odpowiednio na mapie. W przyszłości zachęcam Pana do korzystania ze wspomnianej strony, na której można zaznaczyć miejsce w naszym mieście, które powinno być częściej patrolowane. (link do strony: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html).

 

24-02-2017
godz.14:39

Ulica Piaszczysta weszła na listę ulic asfaltowanych w ramach tegorocznej akcji "Drogi zamiast błota" :)

10-11-2017
godz.15:03

Tego typu urządzenia drogowe jak progi zwalniające muszą spełniać absolutnie wszystkie przepisy. Tak jest w przypadku progów na ulicy Olimpijskiej. Co do zachowania kierowców, niestety, na nie wielkiego wpływu nie mamy. Wszyscy musimy reagować, jeśli ktoś łamie prawo - w tym przepisy o ruchu drogowym. Co do powiadomienia policji, na pewno to zrobimy, ale Pan, jako obywatel także może to zrobić, do czego zachęcam. Musimy wspólnie torszczyć się o nasze bezpieczeństwo.
Pozdrawiam
Piotr Osiecki

10-11-2017
godz.15:06

Ulice Rybna i Połaniecka doczekały się w tym roku asfaltu w ramach naszego programu "Drogi zamiast błota"

pozdrawiam
Piotr Osiecki

10-11-2017
godz.15:08

Jeśli jest Pani mieszkanką Gminy Sochaczew, dokumenty proszę składać w Gminie Sochaczew

Pozdrawiam
Piotr Osiecki

10-11-2017
godz.15:11

Mam dobre wieści jeśli chodzi i park przy szkole muzycznej. W przyszłym roku będziemy go gruntowanie remontować, podobnie jak park w centrum miasta na skrzyżowaniu ulic Tragutta i Warszawskiej. Będą nowe alejki, lampy, zieleń, staw zostanie oczyszczony, powstanie ścieżka edukacyjna i letnia scena przy szkole muzucznej. Będzie naprawdę ładnie

pozdrawiam serdecznie
Piotr Osiecki

10-11-2017
godz.15:15

Szanowny Panie

Jesienią 2017 część ulicy Przylasek - na wysokości Cmentarza Komunalnego została wyłożona tzw. destruktem, czyli pokruszonym asfaltem odzyskanym z rozbiórki ulic. To oczywiście nie jest jeszcze pełny asfalt, ale nawierzchnia zdecydowanie lepsza od betonowego kruszywa, jakie do tej  pory leżało na tej drodze. W dalszej części ulica Przylasek jest utwardzona leszem i tłuczniem, na dziś mogę obiecać, że będziemy ją nadal regularnie wyrównywać.
Nasz program "Drogi zamiast błota", jak sam Pan zauważył, nie zwalnia tempa, w Pańskiej okolicy asfakt zyskała choćby gęsto zamieszkana i mocno uczęszczana ulica Piaszczysta. Generalną zasadą programu jest, że utwardzamy drogi we wszystkich dzielnicach, bez forowania którejkolwiek. Teraz więc czas na inne rejony miasta. Dziś nie chcę więc obiecywać konkretnej daty, kiedy położymy asfalt na ul. Przylasek, ale mogę obiecać, że program "Drogi zamiast błota", dzięki któremu położyliśmy nawierzchnię bitumiczną na większości ulic w mieście, będzie kontynuowany do momentu, aż takie nawierzchnie, znajdą się na wszystkich ulicach, w tym Przylasek.

Pozdrawiam serdecznie
Piotr Osiecki

18-01-2018
godz.08:28

Szanowana Pani
Oczywiście, że po przebudowie amfiteatru będą się tam odbywać Dni Sochaczewa i wiele innych imprez plenerowych. Wraz z wyremontowanym parkiem przy ul. Tragutta oraz bulwarami nad Bzurą, ten rejon stanie się centrum kulturalnym i rekreacyjnym miasta na świeżym powietrzu. Niebawem wszystkie te inwestycje ruszą.

Pozdrawiam serdecznie
Piotr Osiecki


18-01-2018
godz.08:41

nadchodzące wydarzenia

środa, 26.09.2018 r. 2160508 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy